FANDOM


VƯƠNG CHỦ (Triach) là tước vị của một trong ba nhà cầm quyền được tuyển cử tại Thành bang Tự do Volantis. Để đủ tư cách nhận tước vị này, các ứng cử viên phải lần ra được dòng dõi gia tộc mình ngược về thời Đế chế Valyria và có liên quan đến Cựu Valyria.

Trong tiểu thuyết

Một trong những vị Vương chủ đương nhiệm là là Malaquo Maegyr, hổ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.