FANDOM


Thể theo truyền thống của người dân bà, giờ đây Nhà Martell cai trị Dorne dưới danh vị Thân vương, không phải Quốc vương.

―Oberyn Martell

Thân vương xứ Dorne (Prince/Princess of Dorne) là một tước vị có thực quyền của những bậc quân chủ trực tiếp cai trị lãnh thổ Dorne nhưng đã trôi vào dĩ vãng trên Thất Đại Đô Thành, dưới trướng của những bậc Quốc vương của người Andal, người Rhoynar và Tiền Nhân.

Sử sách

Nếu tước vị Prince (Vương tử) trên khắp Thất Đại Đô Thành chỉ những người kế vị ngôi báu, thì ở Dorne, tước vị này dùng để chỉ những Đương kim Thân vương (Rulling Prince/Princess). Đây là tước vị đã có từ nhiều đời trước khi người Rhoyne còn cai trị những thành quốc (thành phố độc lập và có chủ quyền như một quốc gia) dọc theo bờ Sông Rhoyne trên đại lục Essos. Dorne có tước vị Đương kim Thân vương khi nó còn là một tiểu vương quốc độc lập, và chỉ sáp nhập vào Vương Quốc của Nhà Targaryen một thế kỷ trước - nhưng không phải bằng chinh phạt mà là qua mối liên minh bằng hôn nhân. Như một kết quả của liên minh tự nguyện, Ngai Sắt cho phép Gia tộc Martell tiếp tục cai trị Dorne dưới danh vị Thân vương, dù rằng họ không thuần túy còn thực quyền nữa.

Khi Dorne thắt chặt mối giao hảo với phần còn lại của Thất Đại Đô Thành nhờ hôn nhân, Ngai Sắt cho phép Gia tộc Martell giữ lại tước vị cùng với pháp luật của họ. Như hầu hết mọi danh vị của người Dorne khác, quyền thừa tự được trao lại cho người con trưởng còn sống bất kể giới tính nào.

Sau khi Dorne sáp nhập vào Thất Đại Đô Thành, hầu như không có khác biệt giữa hai tước "Thân vương xứ Dorne" và "Lãnh chúa Tối cao" cai trị những miền lãnh thổ khác, dù rằng "Thân vương" về cơ bản vẫn có thanh thế hơn.

Anh chị em hay con cái của Đương kim Thân vương được gọi là Vương gia. Đương nhiên, điều này chỉ phù hợp với những thành viên hợp pháp của gia đình khi được hạ sinh với họ Martell, nghĩa là những đứa con hoang được thừa nhận sẽ không được gọi là "Vương gia". Điển hình như tám cô con hoang của Oberyn Martell được biết đến với tên "Rắn Cát", chứ không phải "Vương gia".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.