FANDOM


HOÀNG ĐẾ THÀNH ASTAPOR là một danh vị được điều chỉnh bởi Cleon sau khi gã lật đổ Hội đồng cai trị Astapor. Sau này gã bị hạ bệ bởi những Chủ Nô Tốt Lành trong sự kiện Vây hãm Astapor.

Những Hoàng đế đã biết của Astapor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.